Produkty

Reklamačný poriadok

1. Predmet reklamačného poriadku

1.1. Tento reklamačný poriadok upravuje podmienky a spôsob reklamácie tovaru predávaného spoločnosťou Big Shock s.r.o. so sídlom Na Viničních horách 1831/16, Praha 6, PSČ 160 00, Česká republika, IČO: 45795436, DIČ: CZ45795436, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, vložka C 11429 (ďalej len „spoločnosť“).

1.2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na nákup tovaru cez internetový obchod prevádzkovaný na internetovej adrese www.obchod.ahmadtea.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania.

1.3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na spotrebiteľov (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania). Na iné osoby ako spotrebiteľov sa vzťahuje Obchodný zákonník a primerane aj čl. 2. a čl. 3. tohto reklamačného poriadku.

1.4. Tento reklamačný poriadok (najmä čl. 2. a čl. 3.) sa primerane vzťahuje aj vybavovanie iných sťažností a podnetov spotrebiteľov.

 

2. Miesto uplatňovania reklamácie

2.1. Spoločnosť prijíma reklamácie v prevádzkarni spoločnosti: Big Shock s.r.o., Na Viničních horách 1831/16, 160 00 Praha 6, Česká republika počas celej prevádzkovej doby.

 

3. Podanie reklamácie

3.1. Reklamáciu je možné podať písomne poštou, e-mailom, telefonicky alebo osobne v prevádzkarni.

3.2. V reklamácii je potrebné uviesť: meno a priezvisko, adresu zákazníka, označenie výrobku alebo služby, ktorých sa reklamácia týka, dátum zakúpenia tovaru, popis vady a priložiť kópiu dokladu o zakúpení tovaru, príp. záručný list, ak bol vydaný.

3.3. O uplatnení reklamácie vydá spoločnosť zákazníkovi potvrdenie.

 

4. Lehota na vybavenie reklamácie

4.1. Poverený zamestnanec spoločnosti po podaní reklamácie v nasledovných lehotách určí spôsob, akým bude reklamácia vybavená: ihneď pokiaľ nejde o zložitý prípad; do 3 pracovných dní v zložitých prípadoch; do 30 dní v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické posúdenie.

4.2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie spoločnosť reklamáciu vybaví určeným spôsobom ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, avšak vždy najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.3. Ak k doručeniu reklamovaného tovaru spoločnosti dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa reklamovaného tovaru spoločnosťou; najneskôr však od momentu, kedy spoločnosť prípadne znemožní alebo zabráni prevzatiu reklamovaného tovaru.

 

5. Spôsob vybavenia reklamácie

5.1. Pri posudzovaní nárokov spotrebiteľov z vád tovarov a služieb sa spoločnosť riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

5.2. Pokiaľ spoločnosť reklamáciu uzná, určí najprv podľa príslušných zákonných ustanovení spôsob, ktorým reklamáciu vybaví, t.j. odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo písomnou výzvou na prevzatie plnenia, a následne reklamáciu určeným spôsobom vybaví.

5.3. Pokiaľ je reklamácia neoprávnená, vybaví ju spoločnosť jej odôvodneným zamietnutím. Pokiaľ bola reklamácia uplatnená do 12 mesiacov od kúpy, môže byť zamietnutá len na základe odborného posúdenia, náklady odborného posúdenia znáša predávajúci bez ohľadu na jeho výsledok. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Pokiaľ bola reklamácia uplatnená po 12 mesiacoch od kúpy, spoločnosť v potvrdení o vybavení reklamácie uvedie kontaktné údaje osoby, ktorej môže zákazník zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, všetky náklady znáša predávajúci bez ohľadu na jeho výsledok. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova a predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady, pričom znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.4. O vybavení reklamácie vydá spoločnosť písomné potvrdenie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; najneskôr však spolu s vybavením reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru spoločnosťou (teda v prípadoch podľa bodu 4.3. tohto reklamačného poriadku).

5.5. V prípade nespokojnosti s vybavením reklamácie má každý spotrebiteľ (kupujúci) právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk). Kupujúci má právo zvoliť si, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

5.6. Spotrebiteľ (kupujúci) môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná on-line na adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

6. Evidencia reklamácií

6.1. Spoločnosť vedie o reklamáciách evidenciu, ktorá obsahuje: meno a priezvisko, adresu zákazníka, dátum uplatnenia reklamácie a dátum a spôsob vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

6.2. Evidenciu reklamácií predloží spoločnosť na požiadanie orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na nahliadnutie.

6.3. Orgánom dozoru je: Slovenskej obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava 27.