Produkty

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Big Shock s.r.o.

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodníka Big Shock s.r.o. so sídlom Na Viničních horách 1831/16, Praha 6, PSČ 160 00, Česká republika, IČO: 45795436, DIČ: CZ45795436, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, vložka C 11429, (ďalej len „predávajúci“), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.ahmadtea.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
    
  2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.ahmadtea.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
    
  3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť len v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
    
  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

 

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Webové rozhranie obchodu obsahuje prehľad tovaru, ktorý má k dispozícii predávajúci, spolu s cenami tohto tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ďalších daní a poplatkov. Prehľad tovaru na webovom rozhraní obchodu nie je záväzným návrhom predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom žiadneho tovaru uvedeného v prehľade.
    
  2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
    
  3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár (ďalej len „objednávka“) obsahuje najmä informácie:
   o objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
   o spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
   o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
  4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ“. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Predávajúci nie je povinný preskúmavať správnosť údajov zadaných kupujúcim v objednávke.
    
  5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho pred odoslaním prijatia objednávky o dodatočné potvrdenie, resp. upresnenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky) kupujúcim.
    
  6. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
    
  7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.
    
  8. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) sa nelíšia od sadzby, ktorú účtuje príslušný poskytovateľ služby elektronických komunikácií kupujúcemu za takéto služby v iných prípadoch, a kupujúci si ich hradí sám.

 

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu cenu tovaru a náklady na dodanie tovaru (ďalej spoločne len „kúpna cena“) vo výške uvedenej na webovom rozhraní obchodu.
    
  2. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu nasledujúcimi spôsobmi:
   v hotovosti či platobnou kartou (iba prepravca GLS) pri prevzatí tovaru od prepravcu (dobierka) v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
   platobnou kartou VISA alebo Mastercard / Maestro prostredníctvom internetového platobného portálu, prístupnom z webového rozhrania obchodu.
    
  3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná bezprostredne pred odovzdaním tovaru kupujúcemu dopravcom. V prípade úhrady kúpnej ceny platobnou kartou je kúpna cena splatná bezprostredne po odoslaní objednávky.
    
  4. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu, resp. upresneniu objednávky podľa článku 2. bodu 5., požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu, a to aj v prípade, že kupujúci zvolil úhradu v hotovosti.
    
  5. Prípadné akciové ceny, zľavy, zľavové kódy alebo kupóny a pod. (ďalej len „akcie“) platia len za podmienok stanovených pre danú akciu. Pokiaľ nie sú stanovené iné podmienky, platí akcia len do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akčného tovaru, po dobu časovo určenú alebo do oznámenia predávajúceho o ukončení príslušnej akcie. Zľavy v akcii nemožno sčítať alebo inak kombinovať s inými akciami, zľavami alebo výhodami. Predávajúci si vyhradzuje právo bez udania dôvodu upravovať či rušiť akcie. Ak pre konkrétnu akciu, ktorá spočíva v poskytnutí zľavového kódu alebo kupónu nie sú určené iné podmienky, zľavový kód alebo kupón nie je možné uplatňovať opakovane, kombinovať s inými zľavami alebo výhodami, uplatňovať na tovar už inak zľavnený alebo výpredajový tovar. Ak kupujúci nevyužije akciu v čase jej platnosti, nie je oprávnený požadovať od predávajúceho akúkoľvek náhradu.
    
  6. Predávajúci vystaví po uzavretí kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad (popr. zjednodušený daňový doklad) na kúpnu cenu a zašle ho na e - mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke do dvoch pracovných dní od zaplatenia tovaru kupujúcim. Kupujúcemu bude doručený daňový doklad pod podmienkou uhradenia kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY SPOTREBITEĽOM
  1. Ustanovenie bodov 2. až 11. tohto článku sa uplatnia iba v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ.
    
  2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
    
  3. Ak predávajúci splnil svoje informačné povinnosti až dodatočne, kupujúci, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, a ak predávajúci nesplnil svoje informačné povinnosti ani dodatočne do 12 mesiacov a 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
    
  4. Bez ohľadu na iné ustanovenia uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach môže kupujúci odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
    
  5. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
    
  6. Podrobnosti o spôsobe a forme odstúpenia od kúpnej zmluvy obsahuje poučenie spotrebiteľa a vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktoré budú kupujúcemu poskytnuté pri každom nákupe a tvoria aj prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok.
    
  7. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru - na adresu Comgate s.r.o., Prologis park Bratislava, Hala DC2, Dialničná cesta 4088/24, 903 01 Senec, a zásielku označiť jasne a čitateľne číslom objednávky. Obsah zásielky by mal v ideálnom prípade obsahovať kópiu objednávky vygenerovanej predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy znáša kupujúci. Tovar sa nevracia na dobierku; takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť kupujúcemu.
    
  8. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, , nie však skôr, ako je tovar vrátený na vyššie uvedenú adresu, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru na uvedenú adresu, vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to vopred dohodnutým spôsobom. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, pričom dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
    
  9. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
   1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných špecifikácii kupujúceho, alebo tovaru vyrobeného na mieru,
   2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
   3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
   4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
     
  10. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na zrušenie kúpnej zmluvy v iných prípadoch ako je uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov v celej výške a splnenie ďalších podmienok, ktoré oznámil kupujúcemu pred akceptáciou zrušenia kúpnej zmluvy.
    
  11. Kupujúcemu odporúčame tovar vrátiť v pôvodnom obale a spolu so všetkými dokumentami týkajúcimi sa predmetného produktu, ktoré dostal pri jeho kúpe. V prípade vrátenia poškodeného, požívaného alebo inak znehodnoteného tovaru bude predávajúci požadovať od kupujúceho náhradu škody. Predávané čaje je možné v zmysle bodu 9.3 tohto článku vrátiť iba v prípade, ak sú v pôvodnom neporušenom obale.
    
  12. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od kúpnej zmluvy) alebo jej časť, ak:
   1. tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
   2. z dôvodu zmeny právnych predpisov tovar nie je možné dodať na miesto určené kupujúcim, alebo
   3. zverejnená cena tovaru bola z dôvodu technickej chyby nulová alebo inak zjavne chybná.

 

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
  1. Lehota na dodanie tovaru je závislá na dostupnosti produktu, a je maximálne 30 dní, obvykle je tovar expedovaný do 2 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
    
  2. Spôsob dodania tovaru volí predávajúci zo spôsobov dodania ponúkaných predávajúcim, ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak. V prípade, že sa predávajúci s kupujúcim dohodli na inom spôsobe dodania na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania.
    
  3. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho doručení dopravcom na dohodnutom mieste dodania alebo potvrdiť prevzatie tovaru iným spôsobom (napr. zadaním hesla, PIN kódu, zosnímaním čiarového alebo QR kódu a podobne – ďalej len „kódy“). Pokiaľ predávajúci alebo osoba vykonávajúca doručenie tovaru oznámi kupujúcemu identifikačné údaje, ktoré nie sú prístupné iným osobám (kódy), a ktorými má kupujúci pri preberaní tovaru preukázať oprávnenie na prevzatie tovaru a potvrdiť prevzatie tovaru, je kupujúci povinný chrániť tieto údaje pred ich zneužitím alebo sprístupnením neoprávneným osobám; prevzatie tovaru sa v takom prípade považuje za potvrdené, ak boli osobe vykonávajúcej doručenie tovaru zadané správne identifikačné údaje (kódy).  Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
    
  4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
    
  5. Pri prevzatí tovaru od dopravcu odporúčame kupujúcemu skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad ihneď informovať dopravcu a predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.
    
  6. Predávajúci si vyhradzuje možnosť zaslať kupujúcemu tovar vo viacerých dodávkach, pričom náklady spojené s dodaním tovaru hradí kupujúci len pri prvej dodávke tovaru.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
  1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu vád tovaru bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
    
  2. Deň, kedy bola predávajúcemu doručená reklamácia spĺňajúca všetky náležitosti podľa týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku, sa považuje za deň uplatnenia reklamácie.
    
  3. Ak tovar nebol riadne dodaný, alebo vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť písomne alebo e-mailom reklamáciu u predávajúceho. Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru, prípadne spôsob, akým sa vada prejavuje.
    
  4. Zodpovednosť za vady tovaru dodávaného predávajúcim sa vzťahuje na všetky vady, okrem tých, ktoré boli spôsobené kupujúcim, najmä nesprávnou prepravou, skladovaním, manipulovaním, nedodržaním pokynov uvedených v návode na použitie, na obale tovaru alebo v iných dokladoch dodaných spolu s tovarom. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať množstvo preberaného tovaru, fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka alebo jej obal viditeľne poškodený alebo zničený, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Ostatné vady je povinný písomne reklamovať u predávajúceho najneskôr do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do konca doby trvania zodpovednosti za vady. 
    
  5. Predávajúci zodpovedá, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
   1. má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúceho,
   2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
   3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
   4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
   5. vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
     
  6. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola stanovená nižšia cena.
    
  7. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za akúkoľvek vadu, ktorú má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví počas doby trvania zodpovednosti za vady. Doba trvania zodpovednosti za vady predaného tovaru je 2 roky od dodania tovaru. Doba trvania zodpovednosti za vady predaného tovaru, ktorý je použitý, je dohodnutá v trvaní 1 rok od dodania tovaru.
    
  8. Kupujúci má právo zvoliť si spôsob vybavenia reklamácie výmenou veci alebo opravou veci. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil kupujúcemu značné ťažkosti.
    
  9. Predávajúci poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim (potvrdenie o prijatí reklamácie), v ktorom uvedie lehotu, v ktorej vadu v súlade odstráni, a ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť. Ak predávajúci odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu.
    
  10. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti.
    
  11. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie kupujúceho sa reklamácia vybaví v primeranej lehote – s prihliadnutím na povahu veci a závažnosti vady, čím sa rozumie najkratší čas, ktorý predávajúci potrebuje na posúdenie vady a jej opravy alebo výmeny veci, ktoré vykoná bezplatne, na náklady predávajúceho a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu - spotrebiteľovi s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec požadoval.
    
  12. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:
   1. predávajúci vec neopravil ani nevymenil, 
   2. predávajúci vec neprevzal na jeho náklady, prípadne nezabezpečil odstránenie a inštaláciu opravenej veci alebo náhradnej veci, ak si výmena alebo oprava vyžaduje odstránenie vadnej veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila a v dôsledku tohto predávajúci vec neopravil ani nevymenil,
   3. predávajúci odmietne odstrániť vady, ak oprava ani výmena nie sú možné, alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti,
   4. vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,
   5. vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, 
   6. predávajúci vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.
     
  13. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady, alebo ak je vada zanedbateľná
    
  14. Ak je pri konkrétnom tovare výslovné poskytovaná (v záručnom liste alebo v reklame súvisiacej s predajom tovaru) rozšírená spotrebiteľská záruka, ktorou sa predávajúci zaviaže vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, vymeniť alebo opraviť predanú vec alebo zabezpečiť jej údržbu, alebo nad rozsah práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady podľa zákona, alebo spotrebiteľskú záruku na životnosť veci, platia na takýto tovar aj podmienky uvedenej spotrebiteľskej záruky.
    
  15. Ak dôjde k výmene, začne plynúť nová doba trvania zodpovednosti predávajúceho za vady znova od prevzatia novej veci.
    
  16. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
    
  17. Práva z vadného plnenia je kupujúci oprávnený uplatniť v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho. Kupujúci je povinný odovzdať predávajúcemu vadný tovar spolu s originálom dokladu o jeho kúpe (daňový doklad). Za okamih uplatnenia práva z vadného plnenia sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar. Podrobnosti upravuje reklamačný poriadok.
    
  18. Ďalšie podrobnosti uplatňovania zodpovednosti za vady a nárokov kupujúceho upravuje Občiansky zákonník.
    
  19. Ustanovenia bodov 7. až 18. tohto článku neplatia pre kupujúcich – podnikateľov. Nároky z vád tovaru kupujúceho – podnikateľa sa inak riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
    
  20. Každý spotrebiteľ (kupujúci) má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa týchto všeobecných obchodných podmienok na subjekt alternatívneho riešenia sporov, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk). Kupujúci má právo zvoliť si, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

   Spotrebiteľ (kupujúci) môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná on-line na adrese:

   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom alebo iným právom duševného vlastníctva. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
    
  2. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
    
  3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.
    
  4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania obchodu alebo v dôsledku použitia webového rozhrania obchodu v rozpore s jeho určením.
    
  5. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, v zmysle ktorej ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
    
  6. Vybavovanie sťažností kupujúcich (spotrebiteľov) zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@ahmadtea.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti zašle predávajúci kupujúcemu na elektronickú adresu oznámenú v sťažnosti. Kupujúci (spotrebitelia) sa tiež môžu obrátiť so sťažnosťou na orgán štátneho dozoru nad dodržiavaním právnych predpisov súvisiacich s ochranou spotrebiteľa, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827  99 Bratislava.

 

 1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Odoslaním vyplneného objednávkového / registračného formulára berie kupujúci na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov (tj. s ich zodpovedajúcim spracovaním zo strany predávajúceho), a to v rozsahu meno a priezvisko, adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, telefónne číslo, e-mail, číslo účtu (v prípade vrátenia kúpnej ceny), a to za účelom:
   splnenia kúpnej zmluvy,
   plnenia právnych povinností spoločnosti vyplývajúcich z daňových predpisov,
   vedenia používateľského účtu,
   zaradenia do vernostného programu a vedenia vo vernostnom programe,
   evidencie hodnoty nákupov,
   priameho marketingu,
   profilovania,
   automatizovaného individuálneho rozhodovania.
    
  2. Kupujúci berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, popr. obmedzenia spracovania, právo namietať proti spracovaniu, najmä právo na námietky proti priamemu marketingu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
    
  3. Kupujúci má ďalej práva podľa článku 15 - 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), a ďalej práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky týkajúcich sa ochrany osobných údajov a / alebo prijatými v Slovenskej republike za účelom adaptácie Nariadenia GDPR.
    
  4. V prípade pochybností o dodržiavaní práv predávajúcim je kupujúci oprávnený sa obrátiť na predávajúceho, alebo podať podnet na Úrade pre ochranu osobných údajov.
    
  5. Zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov je Mgr. Nikola Rovenská, advokát, kontaktný e-mail: nrovenska@ak-rovenska.cz, telefón: +420 604 907 475.
    
  6. Podrobné informácie predávajúceho ohľadom ochrany osobných údajov možno nájsť na https://www.ahmadtea.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ
  1. V prípade, že kupujúci v objednávke zaškrtne možnosť „Prihláste sa k odberu noviniek“, udeľuje tým súhlas k zasielaniu informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho a obchodných oznámení predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a s tým súvisiacim spracovaním osobných údajov.
    
  2. Predávajúci berie na vedomie, že tento udelený súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu obchod@ahmadtea.sk, pričom odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

 1. ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE
  1. Pre zlepšenie poskytovaných služieb využívajú stránky predávajúceho súbory cookie. ktoré ukladajú informácie v prehliadači kupujúceho za účelom rozlišovania jednotlivých užívateľov, a to:
   konverzné, ktoré predávajúcemu umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,
   trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverzným predávajúcemu pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,
   remarketingové, ktoré predávajúci používa pre personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie,
   analytické,
   esenciálne.
    
  2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovom rozhraní obchodu možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

 1. VERNOSTNÝ PROGRAM
  1. Vyplnením a odoslaním registračného formulára je kupujúci zaradený do vernostného programu.
    
  2. Kupujúci zaradený do vernostného programu získava za každých celých minutých 2 € s DPH na svoj vernostný účet 1 bod, ktorý má hodnotu 0,04 € s DPH.
    
  3. Kupujúci je oprávnený získané body použiť na nákup v internetovom obchode predávajúceho.
    
  4. Podrobné pravidlá vernostného programu a možnosti uplatnenia vernostných bodov k nákupu v internetovom obchode predávajúceho sú uvedené na https://www.ahmadtea.sk/vernostny-program.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.
    
  2. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania obchodu alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom si strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
    
  3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu.
    
  4. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy vyžadujú písomnú formu.
    
  5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe po dobu piatich rokov od jej splnenia, a kupujúcemu nie je prístupná.
    
  6. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
    
  7. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú najmä príslušné ustanovenia zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
    
  8. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a v prípade spotrebiteľov ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
    
  9. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
    
  10. Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa prevádzky, adresa pre uplatňovanie práv zo zodpovednosti za vady, doručovanie odstúpenia od zmluvy, žiadosti o nápravu alebo iných podnetov  a doručovanie inej korešpondencie:

Big Shock s.r.o., Na Viničních horách 1831/16, 160 00 Praha 6

Prevádzková doba: 8:00 - 15:00 (každý pracovný deň)

Adresa elektronickej pošty: obchod@ahmadtea.sk